วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การตรวจสอบพัสดุประจำปี

การตรวจสอบพัสดุประจำปี
   
(ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่ม ข้อ 155 - 156)

        การตรวจสอบพัสดุประจำปี ระเบียบฯ ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิด
ทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
ทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ให้หัวหน้าส่วนราชการ และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

       การตรวจสอบพัสดุประจำปี คือ การตรวจสอบรายการวัสดุ,  รายการวัสดุคงทนถาวรและรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด  ซึ่งบางหน่วยงาน ไม่สามารถตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันได้  ฉะนั้น  หากหน่วยงานทราบปัญหา และหาวิธีในการตรวจสอบพัสดุ
สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบ...แน่
        วิธีการตรวจสอบพัสดุ ให้แล้วเสร็จใน 30 วันทำการ
        1. วางแผนการตรวจสอบพัสดุ
             -  จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มากกว่า 3 คน หรือดูตามจำนวนปริมาณพัสดุมาก น้อย
            -  จัดเตรียมทะเบียนคุมพัสดุ  โดยการแยกทะเบียนคุมของแต่ละงาน หรือแต่ละห้อง เพื่อสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ
            -  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อให้บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบพัสดุ เช่น เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง ซึ่งมีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบพัสดุ
            -  วางแผนนัดคณะกรรมการฯ แบ่งหน้าที่กันเพื่อตรวจสอบ 
            -  ขณะที่ตรวจสอบฯ ให้เก็บข้อมูลว่าพัสดุใช้ห้องใด , ใครรับผิดชอบ
            -  พัสดุใดที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  ให้จัดทำสติ๊กเกอร์ติดไว้ เพื่อรอการจำหน่าย
หรือนำพัสดุไปเก็บในที่ปลอดภัย / จัดพัสดุจำหน่ายแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่
            -  ตรวจสอบข้อมูลรายการพัสดุจำหน่ายในทะเบียนคุม และในระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์nudb ให้ถูกต้อง และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการจำหน่ายให้ละเอียด ให้
ถูกต้อง พร้อมลงชื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุกำกับรายการจำหน่ายทุกแผ่น และ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
        
        2.  หลังจากตรวจสอบพัสดุแล้ว พบว่ามีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ให้จัดเตรียมพัสดุไว้
เพื่อให้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เข้าตรวจสอบพัสดุที่เสื่อมสภาพ   เพื่อรอการจำหน่ายตามระเบียบพัสดุ ข้อ 157 ต่อไป

       ฉะนั้น.. การตรวจสอบพัสดุประจำปี สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ระเบียบกำหนดได้ภายใน 30 วันทำการ ค่ะ
   
ที่มา.... หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/ว ๙๒๒๖  ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๒           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น