วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หน้าที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (พัสดุเสื่อมสภาพ)

หน้าที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

           (ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 156)

          1.  ตรวจสอบสภาพพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี รายงาน
          2.  พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรือสูญไปนั้น เห็นสมควรจำหน่ายหรือไม่ สาเหตุใด และต้องมี
ผู้รับผิดทางแพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น หรือตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้องมูลการซ่อมบำรุง เพื่อเสนอรายงานสรุปผลการสอบหาข้อเท็จจริง ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ


หน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  (พัสดุเสื่อมสภาพ)        

         1.  ตรวจสอบสภาพพัสดุ โดยพิจารณาพัสดุแต่ละรายการว่าลักษณะสภาพชำรุด
มากน้อย พิจารณาจากข้อมูลอายุการใช้งานของพัสดุนั้น ค่าซ่อมบำรุง ค่าเสื่อมราคา หรือเทียบกับราคาท้องตลาด เพื่อกำหนดเป็นราคากลางให้เหมาะสม
         2.  สรุปรายงานผลการกำหนดราคากลางให้กับหัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 157(1) โดยการขายต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น